1. Toepassing Algemene Voorwaarden

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen, en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties, services, activiteiten en faciliteiten, die worden verhuurd door Holiday Home Rentals B.V., verder te noemen Oasis Parcs, of aan haar gelieerde ondernemingen.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip 'boeker' verstaan de persoon die met Oasis Parcs door middel van een boeking een overeenkomst sluit met betrekking tot huur en gebruik van de accommodatie(s), services, faciliteiten en activiteiten. Onder het begrip gebruiker wordt verstaan de boeker en door de boeker opgegeven personen, ook meekomer(s) genoemd, die gebruik zullen maken van de door de boeker gehuurde accommodatie(s), services, activiteiten en/of faciliteiten.

1.3. De Oasis Parcs Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een boeking en verblijf bij een Oasis Parcs resort, ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Oasis Parcs wijst alle andere algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

1.4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen met Oasis Parcs

2. Boekingen

2.1. Oasis Parcs behandelt alleen boekingen van personen vanaf 18 jaar. De boeker dient 18 jaar of ouder te zijn. Boekingen door personen van jonger dan 18 jaar zijn dan ook niet geldig.

2.2. Oasis Parcs zal de boeking uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst, schriftelijk of digitaal aan de boeker bevestigen en factureren. Deze bevestiging/factuur is tevens de bindende overeenkomst tussen de boeker en het betreffende Oasis Parcs resort, tenzij de boeker volgens wettelijke volmacht namens derden handelt. De bevestiging/factuur dient u na ontvangst direct op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen onmiddellijk en altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk tot 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en voor het aanvang van het verblijf. Bent u na 10 dagen niet in het bezit van de bevestiging/factuur, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze klantenservice zoals op de Oasis Parcs website aangegeven.

2.3. De overeenkomst tussen de boeker en Oasis Parcs betreft de huur van accommodaties, services, activiteiten en/of faciliteiten en is naar zijn aard van korte tijdsduur.

2.4. Op de Oasis Parcs resorts is het alleen toegestaan dat de boeker en degenen die bij boeking als gast zijn geregistreerd in de geboekte accommodatie verblijven. Tenzij de boeker bij wettelijke volmacht namens een derde heeft geboekt. Verder is het nooit toegestaan meer mensen in de accommodatie te laten verblijven dan het door Oasis Parcs per accommodatietype aangegeven maximaal aantal toegestane personen.

2.5. Boeken op lange termijn: De mogelijkheid bestaat om een boeking te verrichten voor een periode waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. U ontvangt dan de bevestiging/factuur van een voorlopige boeking. Als aanbetaling dient boeker € 100, - vooruit te voldoen. Zodra de prijzen zijn gepubliceerd wordt deze prijzen in uw voorlopige boeking verwerkt en ontvangt u een bevestiging/factuur van de definitieve boeking. Indien de voorlopige boeking niet omgezet wordt in een definitieve boeking vindt restitutie plaats van de aanbetaling.

2.6. Oasis Parcs heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van de boeker en/of gasten onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

2.7. Oasis Parcs behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen reserveringen te weigeren, danwel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

3. Betalingen

3.1. Bij een boeking ontvangt de boeker per mail een bevestiging tevens factuur met een online betaallink / bank transactie instructies. Voor een boeking die meer dan 84 dagen voor de aankomst wordt gemaakt, dient de aanbetaling van minimaal 30% van de huursom van de geboekte accommodaties, services, activiteiten en/of faciliteiten, direct na ontvangst van de bevestiging/factuur te worden overgemaakt naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer van Oasis Parcs. Reservering- & verzekeringskosten dienen direct volledig (100%) te worden betaald. Het restantbedrag dient op zijn laatst 35 dagen voor de aankomst te zijn overgemaakt. Indien binnen 84 dagen voor de aankomst wordt geboekt dan dient de factuursom, na ontvangst van de bevestiging/factuur, in één keer volledig en per direct te worden betaald. Na betaling van het volledige factuurbedrag worden de toegangsvouchers per mail verstuurd.

3.2. Als bij aankomst op het Oasis Parcs resort blijkt dat het te betalen bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Oasis Parcs, dan dient u het (restant van het te betalen) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Oasis Parcs u het gebruik van de accommodatie ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Oasis Parcs, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.

3.3. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor de aanbetaling of restbetaling in verzuim. In dat geval behoudt Oasis Parcs zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden (annuleren) door middel van een schrijven. U bent verantwoordelijk voor alle schade die Oasis Parcs daardoor lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Oasis Parcs in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. U bent een ontbindingsvergoeding schuldig van:

• 25% van de factuursom bij ontbinding vanaf de 21e dag voor de geplande aankomstdatum

• 50% van de factuursom bij ontbinding vanaf de 14e dag voor de geplande aankomstdatum

• 75% van de factuursom bij ontbinding vanaf de 7e dag voor de geplande aankomstdatum

• 90% van de factuursom bij ontbinding vanaf 1 dag voor de geplande aankomstdatum

• 100% van de factuursom bij ontbinding op dezelfde dag van de geplande aankomstdatum of bij een ‘no show’.

Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventuele vergoeding voor eventuele overige schade. Betaalde reserveringskosten en verzekeringspremies worden niet gerestitueerd en vallen buiten de verrekening. Indien nog niets is betaald worden bovengenoemde ontbindingsvergoedingen in rekening gebracht. De betaling van de bovengenoemde ontbindingsvergoeding dient binnen 14 dagen na factuurdatum in het bezit te zijn van Oasis Parcs.

4. Groepsboekingen & betalingen

4.1. Groepsboekingen voor onder andere verenigingen, scholen, bedrijven en instellingen kunt u maken met onze klantenservice zoals op de Oasis Parcs website aangegeven. Er kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de groepsbegeleiding en ligging van de verblijfsaccommodaties ten opzichte van elkaar. Doel en omvang van de groep kan er toe leiden dat in bepaalde gevallen Oasis Parcs de boekingsaanvraag niet kan accepteren. De bevestiging/factuur wordt per post/digitaal verstuurd en het boekingsbedrag dient binnen 14 dagen (maar uiterlijk tot 4 dagen voor de aankomst) na de op de bevestiging/factuur vermelde datum te worden overgemaakt op de bankrekening van Oasis Parcs. Na betaling van het volledige boekingsbedrag worden de reisbescheiden met toegangsvouchers per post/ digitaal verstuurd. Bij niet tijdige betaling gelden artikel 3.2 en 3.3.

5. Wijzigingen in de boeking

5.1. Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wilt aanbrengen naar een andere periode of accommodatie, is Oasis Parcs daar niet toe verplicht. Het is ter vrije keuze aan Oasis Parcs of en in hoeverre die wijzigingen (kunnen) worden geaccepteerd. Voor elke wijziging tot 4 weken voor de aankomstdatum van een reeds gedane boeking, rekenen wij u €45,- wijzigingskosten aan. Deze wijzigingskosten worden niet aangerekend indien u bijboekt of boekt naar een duurdere periode en/of accommodatietype.

5.2. Indien u na de totstandkoming van een boeking van meer dan 1 accommodatie het aantal accommodaties wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 12.

5.3. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken voor de aankomst niet worden toegestaan. Bij een wijziging naar een goedkopere periode en/of vakantiewoningtype of een (gedeeltelijke) annulering, binnen een periode van 4 weken voor aanvang van het verblijf, bent u de volledige oorspronkelijke factuursom verschuldigd.

5.4. Oasis Parcs heeft het recht om u een alternatieve gelijkwaardige accommodatie binnen het geboekte vakantieresort aan te bieden. Als een dergelijke omstandigheid zich voordoet, zal Oasis Parcs u zo snel mogelijk daarover informeren.

6. In de plaats stelling

6.1. Het is de boeker en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Oasis Parcs.

6.2. Indien de boeker en Oasis Parcs zijn overeengekomen dat de boeker en/of één of meerdere gasten worden vervangen, dan blijft de boeker hoofdelijk aansprakelijk tegenover Oasis Parcs voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, extra geboekte services, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

7. Prijzen

7.1. De door Oasis Parcs gepubliceerde prijzen zijn niet bindend. Oasis Parcs behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen, bijvoorbeeld ten gevolge van (maar niet beperkt tot) een wijziging van de energieprijzen. Oasis Parcs behoudt zich het recht voor om de kortingsaanbiedingen en -regelingen te wijzigen. Bij boeking wordt u op de hoogte gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik worden gemaakt nadat de bevestiging/factuur door Oasis Parcs is verzonden.

7.2. De boeker is aan Oasis Parcs verschuldigd de overeengekomen huurprijs, reserveringskosten, toeristenbelasting met eventuele extra geboekte services, activiteiten en/of faciliteiten, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging/factuur van de boeking. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

7.3. In de accommodatie huurprijs is inbegrepen (tenzij anders vermeld):

a) BTW volgens de BTW richtlijnen van het land van bestemming.

b) De huur van de compleet ingerichte vakantie-accommodatie voor het aantal in de reservering aangegeven personen.

c) Parkeerplaats voor 1 auto (wanneer nodig).

d) Water, elektriciteit en gas (normaal gebruik).

e) Het gebruik van een centraal zwembad (indien aanwezig).

7.4. Niet in de huurprijs inbegrepen is (tenzij anders vermeld):

a) Overige lokale heffingen.

b) Bedlinnen, handdoekenpakket, keukenpakket, basis service pakket. Bedlinnen en eindschoonmaak is een vereiste. De kosten van het bedlinnen worden per persoon toegepast (zie artikel 12.10). Afhankelijk van het accommodatie type dienen deze als optionele of verplichte extra service te worden bijgeboekt.

c) Faciliteiten & activiteiten op het vakantieresort.

d) Oasis Parcs resort specifieke services.

e) Huisdieren: Bij Oasis Parcs geldt een specifieke toeslag voor meegebrachte huisdieren.

f) Voorkeurskosten voor een bij boeking aangegeven speciale voorkeursligging van de vakantieaccommodatie.

g) Verzekeringspremies.

h) Eindschoonmaak van de vakantie-accommodatie.

i) Opgemaakte bedden en vervanging van handdoeken & keukenpakket.

8. Huisdieren

8.1. Afhankelijk van de accommodatie en het resort wordt per accommodatie maximaal één huisdier van de boeker en/of gasten door Oasis Parcs toegestaan (tenzij anders vermeld). Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen, dient u dit direct bij reservering op te geven en bij aankomst op het resort bij de check-in te melden. Oasis Parcs behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het resort te weigeren. Huisdieren worden niet op alle vakantieresorts en accommodaties toegestaan. Zie voor meer informatie de Oasis Parcs resort-pagina's of neem contact met ons op.

8.2. Omdat huisdieren extra schoonmaak met zich meebrengt berekenen wij per huisdier een toeslag.

8.3. Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort en vaccinatieboekje volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.

8.4. Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurants, overdekte centrum faciliteiten en andere openbare gelegenheden op het vakantieresort (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

8.5. Exotische dieren, vecht- en bewakingshonden zijn verboden. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

9. Reserveringskosten

9.1. De reserveringskosten zijn in de prijzen berekend voor Duitsland en Groot Brittannië. Voor de andere markten zijn de reserveringskosten niet inbegrepen.

10. Aankomst en vertrek

10.1. Tijdens uw aankomst kan er worden gevraagd om een borg.

10.2. De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst zoals vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn (tenzij anders vermeld).

10.3. Incheck procedure: boeker meldt zich bij de incheck balie van het receptiegebouw op het vakantieresort en krijgt op vertoon van een geldig identificatiebewijs, toegangsvoucher en/of reservering en na betaling van een eventueel openstaande factuursom of deel daarvan , toegang tot de geboekte accommodatie op het vakantieresort.

10.4. Buiten de aangeven vakantieperiodes dient de boeker voor minimaal 2 overnachtingen te boeken (tenzij anders vermeld).

10.5. Tijdens de zomerschoolvakantie, zoals aangegeven per resort, is sprake van een minimale verhuur van 1 week van zaterdag tot zaterdag (tenzij anders vermeld).

10.6. Indien u de overeenkomst met Oasis Parcs voor langere duur dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Oasis Parcs daarmee akkoord gaat, is Oasis Parcs steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

10.7. Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Oasis Parcs. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van het eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

11. Annuleringen

11.1. Indien een boeking wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Het is raadzaam om bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. Voor de voorwaarden en meer details verwijzen wij u naar www.oasisparcs.nl. U kunt zich dan vrijwaren tegen de kosten van een annulering. Bij een annulering bij Oasis Parcs gelden de volgende voorwaarden:

• 25% van de factuursom vanaf de 21e dag voor de geplande aankomstdatum

• 50% van de factuursom vanaf de 14e dag voor de geplande aankomstdatum

• 75% van de factuursom vanaf de 7e dag voor de geplande aankomstdatum

• 90% van de factuursom vanaf 1 dag voor de geplande aankomstdatum

• 100% van de factuursom op dezelfde dag van de geplande aankomstdatum of bij een ‘no show’.

• bij voortijdige beëindiging van het verblijf is de volledige huursom verschuldigd.

11.2. De betaling van de in 11.1 genoemde annuleringssom dient binnen 14 dagen na factuurdatum in het bezit te zijn van Oasis Parcs. Betaalde reserveringskosten en verzekeringspremies worden niet gerestitueerd.

11.3. Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een ‘no show’ resp. als annulering.

12. Huishoudelijk reglement

12.1. Teneinde het verblijf op Oasis Parcs voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor het vakantieresort vastgestelde (gedrags)regels, neergelegd in het huishoudelijk reglement en het zwembad reglement (wanneer toegepast). Het huishoudelijk reglement en zwembadreglement zijn verkrijgbaar bij de receptie van het vakantieresort. Bij overtreding van het huishoudelijk reglement, zwembadreglement en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel door de boeker en/of degenen die hem of haar vergezellen heeft Oasis Parcs het recht de boeker en gasten terstond van de accommodatie en het vakantieresort te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

12.2. Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan het Oasis Parcs vakantieresort besluiten de gasten niet onder te brengen.

12.3. Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen zoals staat vermeld in de Oasis Parcs specificaties voor de desbetreffende accommodatie.

12.4. Oasis Parcs behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de (centrale) faciliteiten in de vakantieresorts. Oasis Parcs maakt (potentiele) boekers er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens een verblijf, onderhoudswerkzaamheden in het vakantieresort worden uitgevoerd. Dit geeft de boeker geen recht op enige vergoeding.

12.5. Indien de op het resort aanwezige restaurant-, café- en zaalverhuurbedrijven aan u horecadiensten verlenen of horecaovereenkomsten met u sluiten, zijn op deze diensten en overeenkomsten de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden is op aanvraag bij de receptie van het resort verkrijgbaar (afhankelijk per land).

12.6. Kinderen onder de 12 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene gebruik maken van zowel het centrale zwembad als een accommodatie privé zwembad. Ouders en/of begeleiders moeten ervoor zorgen dat de kinderen die niet kunnen zwemmen zwembandjes of zwemvestjes dragen. Hierbij dient altijd een volwassene in de directe buurt te zijn. Zwemmen in meren, plassen en zeeën, die op het park zijn gelegen, is niet toegestaan, tenzij anders aangegeven.

12.7. Uit veiligheid- & hygiëne overwegingen is het niet toegestaan in de vakantiehuizen te roken (tenzij anders vermeld).

12.8. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.

12.9. De huurder dient de accommodatie als volgt op te leveren: geen vuile vaat laten staan, leeghalen van de vaatwasser, beddengoed afhalen en opvouwen, vuilniszak in de container plaatsen.

12.10. De boeker en gasten zijn verplicht om bij de accommodatie eindschoonmaak te betalen en bedlinnen te huren van Oasis Parcs.

12.11. Indien het vakantieresort management ernstig het vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het vakantieresort management gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

13. Internetgebruik

13.1. Afhankelijk van de accommodatie biedt Oasis Parcs de boeker en/of gasten toegang tot het internet aan via een Wi-Fi netwerk of via de kabel.

13.2. De boeker is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet evenals de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.

13.3. Oasis Parcs is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

13.4. De boeker en gasten dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan Oasis Parcs in de breedste zin van het woord.

13.5. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, heeft Oasis Parcs het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

13.6. De huurder vrijwaart Oasis Parcs tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Oasis Parcs zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Oasis Parcs en het betreffende vakantieresort aanvaarden geen aansprakelijkheid voor a) diefstal (inclusief uit accommodatie- en zwembadkluisjes), verlies of schade van of aan zaken danwel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een van onze vakantieresorts en b) het onklaar geraken of buiten werking stellen van technisch apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het vakantieresort.

14.2. De huurder en degenen die hem of haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Oasis Parcs management, het vakantieresort de accommodatie (inclusief inventaris) en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf, danwel door derden die zich door hun toedoen op het Oasis Parcs resort bevinden, alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan het vakantieresort management en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed.

14.3. U vrijwaart Oasis Parcs en het vakantieresort voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het resort bevinden.

14.4. Bij niet juist gebruik of achterlaten van de vakantie-accommodatie, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige bevuiling, kunnen aanvullende (schoonmaak-)kosten worden doorberekend, welke u verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

14.5. Oasis Parcs is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten

15. Overmacht

15.1. In het geval Oasis Parcs al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal Oasis Parcs binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

15.2. Overmacht aan de zijde van Oasis Parcs ontstaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Oasis Parcs, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstroming en andere storingen of gebeurtenissen.

15.3. De boeker is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Oasis Parcs het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U hebt dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het al betaalde deel van) de factuursom. Oasis Parcs zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

16. Klachten

16.1. Ondanks de zorg en de inspanning van Oasis Parcs kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het vakantieresort van uw verblijf te melden, teneinde het vakantieresort management in de gelegenheid te stellen het een en andere onmiddellijk op te lossen. Indien de klacht niet ter plaatse bij het management van het resort wordt gemeld, wordt deze na vertrek niet meer in behandeling genomen. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het resort van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij Oasis Parcs onder vermelding van reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, resortnaam en accommodatienummer.

16.2. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

17. Paspoort, tol, deviezen en gezondheidsbepalingen

17.1 De boeker en gasten zijn zelf verantwoordelijk om de reis naar en van het vakantieresort te organiseren. Daarvoor eventueel benodigde paspoorten, visa, deviezen en gezondheidsverklaringen behoren tot de verantwoordelijkheid van de boeker en gasten. Oasis Parcs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten. Nalatigheid op dit vlak is geen geldige reden om de overeenkomst tussen de boeker en Oasis Parcs te ontbinden.

18. Persoonsgegevens

18.1. Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze klantenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte Oasis Parcs informatie en aanbiedingen te geven. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens.

18.2. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U hebt het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

18.3. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van Oasis Parcs informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door dit schriftelijk te melden aan Oasis Parcs.

19. Foto en video's

19.1. Indien hetzij een boeker en/of gast en/of bezoeker toevallig op een foto en/of video staat die opgenomen werd voor afbeelding in een Oasis Parcs publicatie en/of weergave op een Oasis Parcs internetsite, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is. Aan de beelden van de Oasis Parcs publicaties en internetsites kunnen geen rechten worden ontleend.

20. Algemeen

20.1. Oasis Parcs brengt een overeenkomst tot stand tussen de boeker en de door de boeker gekozen dienstverlener. Correspondentie kunt u richten aan het Oasis Parcs boekingskantoor voor Nederland via het mailadres reservations@oasisparcs.com. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Oasis Parcs. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. De relatie die voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden, wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die ontstaan op basis van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, zullen derhalve worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Rotterdam.